REGULAMIN SALONU MAGIA DLA CIAŁA

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w salonie MAGIA DLA CIAŁA – ANNA HUNKER SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. 55-040 Bielany Wrocławskie, zwanego dalej „Salonem” lub “Magia dla Ciała”.
 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

§2

Klienci

 1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

 

§3

Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

 

§4

Świadczenie usług

 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 4. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 5. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia, a także przerwania Zabiegu w wyniku niepożądanej sytuacji z winy Klienta. W takim przypadku opłata za zabieg nie zostanie zwrócona.
 6. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 7. Czas zabiegu liczony jest od momentu wejścia klienta do gabinetu do wyjścia z gabinetu.

 

§5

Płatność

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi. Cennik Zabiegów jest wywieszony w Salonie oraz dostępny na stronie internetowej Salonu.
 2. Za usługi świadczone w Salonie płatności można dokonać gotówką lub kartą.
 3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu nie przysługują żadne roszczenia.
 4. Promocje i rabaty nie łączą się.
 5. W Salonie jest możliwość nabycia vouchera (zaproszenia) dla osoby trzeciej. Może on zostać wypisany na konkretny zabieg lub określoną kwotę. Termin realizacji vouchera wynosi 3 miesiące, a data jego ważności nie ulega przedłużeniu.
 6. Voucher może zostać zakupiony:
 • bezpośrednio w Salonie – w formie gotowego zaproszenia;
 • drogą pocztową – w formie gotowego zaproszenia. Klient podaje w mailu następujące dane: imię i nazwisko osoby obdarowanej, adres na który należy przesłać voucher, nazwę i czas trwania zabiegu lub kwotę do której można zrealizować voucher oraz załącza potwierdzenie przelewu. Po otrzymaniu wpłaty Salon przesyła voucher listownie na wskazany adres (bez dodatkowej opłaty).
 • drogą mailową – w formie szablonu w formacie pdf. (z edytowanym polem imienia i nazwiska osoby obdarowanej oraz kwoty) do samodzielnego wypełnienia i wydruku. Po otrzymaniu wpłaty salon przesyła szablon na adres mailowy Klienta.
 • na stronie internetowej Salonu. Klient podaje w formularzu następujące dane: nazwę i czas trwania zabiegu lub kwotę do której można zrealizować voucher, imię i nazwisko zamawiającego, numer telefonu oraz adres e-mail zamawiającego, imię i nazwisko osoby obdarowanej, sposób doręczenia vouchera. Voucher można, m.in.: odebrać osobiście w Salonie, zlecić doręczenie Vouchera pocztą bądź kurierem na wskazany przez zamawiającego adres lub zlecenie przekazania Vouchera na adres e-mail. Płatność za Voucher może zostać zrealizowana poprzez przelew tradycyjny bądź poprzez dostawcę usług płatniczych.
 1. Salon w celu realizacji płatności umożliwia skorzystanie z usług dostawcy usług płatniczych. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z pośrednictwa operatorów płatności online może być konieczne zaakceptowanie regulaminu świadczenia takich usług przez dany podmiot.
 2. Dane do przelewu znajdują się na stronie Salonu.
 3. Voucher należy okazać pracownikowi Salonu przed zabiegiem. Voucher nie musi być realizowany jednorazowo.

Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę lub kosmetyki detalicznie, jednak może zostać przeniesiony na osobę trzecią. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z vouchera, które opiewa na kwotę wyższa niż wartośc wykorzystanych usług. osoba obdarowana może dopłacić do vouchera, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą.

 

§6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest MAGIA DLA CIAŁA – ANNA HUNKER SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Brzozowa 2/7 , 52-200 Wysoka Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu świadczenia usług znajdujących się w ofercie Salonu. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: Polityka prywatności

 

§7

Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Salon nie ponosi odpowiedzialność za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Salonie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody w wysokościach faktycznych strat.

 

§8

Rezerwacje

 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie, e-mailowo, poprzez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej Salonu, gdzie wyświetlana jest dostępność terminów i pracowników wraz z opisem zabiegu oraz cenami zabiegów.
 2. Anulowanie rezerwacji powyżej 24 godzin przed planowaną wizytą jest bezkosztowe. Anulowanie w czasie poniżej 6 godzin przed planowaną wizytą lub niestawienie się na zabieg obciążone będzie równoważnością 100% ceny zabiegu, a zakupiony Voucher uznany zostanie za wykorzystany w zakresie ww kwoty.
 3. Każdy nowy klient przed pierwszą wizytą wypełnia Kartę zdrowia, zawierającą dane osobowe i przeciwwskazania do wykonania zabiegów w Salonie. Na zarezerwowane Zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.
 4. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 5. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 6. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania terminu Zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 7. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
 • §9

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 3 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny Zabiegu Klientowi i umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba przełożona nad Pracownikiem wykonującym pierwotny Zabieg. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§10

Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Osobom pod wpływem alkoholu i narkotyków zabrania się przebywania na terenie Salonu. Osoby takie oraz osoby zachowujące się niekulturalnie zostaną wyproszone z Salonu.
 3. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 4. W Salonie obowiązuje zakaz głośnych rozmów. Telefony komórkowe powinny zostać wyciszone.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2020

 

PFR