POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument reguluje politykę stosowaną przez “Magia dla Ciała” Anna Hunker Sp. k. z siedzibą w Wysokiej, przy ul. Filmowa 2, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000398997, NIP: 8943034560, REGON: 021740367 (dalej: Administrator lub Salon), w zakresie ochrony danych osobowych Klientów i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

Niniejsza polityka odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej https://magiadlaciala.pl/. Powyższa polityka nie obejmuje swym zakresem stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się na ww. witrynie. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne u każdego z dostawców usług odrębnie. Administrator zaleca każdorazowe zapoznanie się z przedmiotowymi dokumentami na stronach dostawców.

Pliki Cookies

Administrator wykorzystuje tzw. “pliki cookies” do śledzenia wizyt użytkowników strony i zapisywania ich preferencji, np. języka, danych logowania,  jak również dostosowywania  oferowanych usług do ich potrzeb. Ww. pliki służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony. Przedmiotowe pliki przechowywane będą do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Pliki cookies nie będą udostępniane na rzecz podmiotów trzecich.

Jako, że możliwe jest wyłączenie plików cookies w przeglądarce internetowej, korzystanie z usług nie zostanie uniemożliwione, jednak może dojść do pewnych utrudnień.

Dane w Google Analytics

Ruch na stronach Administratora monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te (np. używana przeglądarka lub adres IP) nie będą udostępniane przez Administratora na rzecz podmiotów trzecich.

Źródło danych

Twoje dane możemy otrzymać od Ciebie przy okazji zakupu usług oferowanych przy pomocy Strony. Możesz do nas również po prostu napisać lub zadzwonić – z wykorzystaniem podanych na Stronie adresów mailowych, pocztowych i telefonicznych. Taka korespondencja także może stanowić dla nas źródło danych. Ponadto, dane osobowe mogliśmy otrzymać od Ciebie za pośrednictwem Portali.

Narzędzia analityczne stosowane na Stronie dostarczają nam natomiast informacji na temat sposobu w jaki korzystasz ze Strony i jakie działania na niej podejmujesz.

Jeżeli jesteś osobą, dla której wykupiony został voucher (beneficjentem voucheru) – Twoje dane w postaci imienia oraz adresu e-mail albo adresu korespondencyjnego zostały nam udostępnione przez naszego klienta (osobę, która wykupiła dla Ciebie ten voucher).

Gromadzone dane

W celu skorzystania z usług oferowanych przez Administratora (rezerwacji wizyty online) należy zarejestrować Konto za pośrednictwem udostępnionego formularza na stronie  https://magiadlaciala.pl/  lub skorzystać z opcji logowania za pomocą konta założonego wcześniej na jednym z wybranych portali społecznościowych (Facebook) Podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko,  adres e-mail, numer telefonu, płeć.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji usługi na usługi oraz realizacji kontaktu z Administratorem. W przypadku niedostarczenia Administratorowi niezbędnych informacji, Administrator nie będzie mógł zawrzeć ani realizować usługi oraz prowadzić obsługi.

Podanie danych osobowych wymaganych przy zakupie usług przez Stronę (vouchery) jest niezbędne do skorzystania z tych usług.

Wykorzystywanie danych

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane  :

Jeżeli Klient wyraził taką zgodę Administrator przesyła informację na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług Administratora oraz podmiotów z Grupy za pomocą poczty elektronicznej w postaci kampanii informacyjnej lub reklamowej.

W zakresie danych osobowych cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili, aczkolwiek pozostaje ono bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności:  instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora i ich upoważnieni pracownicy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się podmioty świadczące usługi w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego dla realizacji usług, jak np. dostawcy usług IT i podmioty zajmujące się serwisem, firma księgowa, usługi prawne, poczta, firmy kurierskie etc.  Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).

W przypadku skorzystania przez Ciebie z zapłaty za usługi online oferowanych przez Stronę, Twoje dane będą przekazywane podmiotom realizującym usługi płatności.

W przypadku zakupu vouchera dla kogoś, Twoje dane przez Ciebie podane (jako osoby od której pochodzi voucher) zostaną przekazane przez nas beneficjentowi vouchera.

Informujemy, że na stronie Administratora mogą znaleźć się wtyczki portali społecznościowych, m.in.: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etc. W związku z umieszczeniem ich na stronie Administratora użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest zapoznać się z treścią polityki prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Przesyłanie danych poza Wspólnotą Europejską

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (tj do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Klient ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgody, jak również przeniesienia danych osobowych. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO. Ponadto Klient ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów,w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowania. Po potwierdzeniu tożsamości Klienta, Administrator zrealizuje wskazane prawa na podstawie analizy zasadności żądania oraz obowiązujących przepisów prawa. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania Klientów dotyczące danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub inne uzasadnione prawnie interesy Administratora.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, tj.:

Dane zbierane podczas wizyt użytkowników na stronie Administratora będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Zastosowanie ma to do danych przetwarzanych w celach analitycznych, statystycznych, w tym  wykorzystania plików cookies i administrowania stronami Administratora.

Zakup voucherów online

 

Na Stronie możliwe jest również wykupienie oferowanych przez Salon voucherów na Zabiegi. Dane gromadzone przy tej okazji przez Stronę są wykorzystywane przez nas w procesie związanym z zakupem vouchera i realizacją danej usługi dla jego beneficjenta.

Podstawa przetwarzania danych osoby kupującej voucher w okresie zakupu i realizacji usługi:

Podstawa przetwarzania danych osoby kupującej voucher po okresie realizacji usługi

Podstawa przetwarzania danych beneficjenta vouchera w okresie realizacji usługi:

 

Podstawa przetwarzania danych beneficjenta vouchera po okresie realizacji usługi

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

Oświadczenie dotyczące Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 12.05.2020r., Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w Polityce lub zarządzaniu spółki, prawie bądź jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie  wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

Informacje kontaktowe

W razie pytań lub uwag odnośnie Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem: Magia dla Ciała” Anna Hunker Sp. k. z siedzibą w Wysokiej, przy ul. Brzozowa 2/7, 52-200 Wysoka, kontakt: kontakt@magiadlaciala.pl